Nội dung góp ý, đề xuất

Các góp ý, đề xuất của doanh nghiệp, doanh nhân nhằm nhận diện, phản ánh về các vấn đề lớn, quan trọng cần phải giải quyết; những khó khăn, cản trở trong thực tiễn phát triển kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp (có dẫn chứng cụ thể), đồng thời góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Trọng tâm là các nội dung:

 1. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
 2. Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.
 3. Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, các Tổ chức tín dụng.

Ban Tổ chức sẽ có gợi ý các vấn đề cụ thể của ba nội dung nêu trên kèm theo thư mời tham gia Cuộc vận động.

Phạm vi đối tượng tham gia

 1. Các doanh nghiệp, doanh nhân của Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế bao gồm: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tư nhân, hộ kinh doanh cá thể, liên minh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hội/hiệp hội ngành, nghề và cá nhân là người Việt Nam có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
 2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 3. Các doanh nghiệp do người Việt Nam ở nước ngoài làm chủ sở hữu và các doanh nhân Việt Kiều, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Quy định về tác giả, tác phẩm tham dự

 1. Mỗi doanh nghiệp, doanh nhân gửi tối đa 01 báo cáo góp ý, đề xuất phù hợp với mục tiêu và thể lệ của Cuộc vận động. Nội dung báo cáo bao gồm một bản tóm tắt theo mẫu của Ban Tổ chức và một báo cáo đầy đủ.
 2. Thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Tổ chức, thành viên Ban Giám khảo và những người liên quan tới thành viên này không được tham dự Cuộc vận động.
 3. Nội dung, hình thức và thời hạn gửi của các góp ý, đề xuất theo đúng Thể lệ này. 
 4. Các góp ý, đề xuất phải bảo đảm không sao chép, nội dung không có tranh chấp về bản quyền;
 5. Tác giả của các góp ý, đề xuất thuộc phạm vi đối tượng tham gia Cuộc vận động.
 6. Những góp ý, đề xuất của các cá nhân, tập thể đã được gửi tới cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa được giải quyết vẫn được quyền gửi tới Cuộc vận động nhưng phải ghi rõ thông tin đã gửi tới các cơ quan ở Trung ương, địa phương nào, kèm theo sự phản hồi của các cơ quan đó (hoặc nếu chưa có phản hồi thì nêu rõ).
 7. Các góp ý, đề xuất được Ban Giám khảo đánh giá có đóng góp đáng ghi nhận cho việc đổi mới cơ chế, chính sách phát triển kinh tế xã hội, sẽ được xem xét, đăng tải lên website của Ban Tổ chức, Trang thông tin điện tử của Ban Kinh tế Trung ương (kinhtetrunguong.vn) và/hoặc các cơ quan phối hợp thực hiện và phối hợp truyền thông.

 Nguyên tắc xét chọn và trao giải

 1. Bảo đảm công khai, minh bạch.
 2. Bảo đảm khách quan, bình đẳng giữa các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia Cuộc vận động không phân biệt thành phần kinh tế hoạt động trong hay ngoài nước.
 3. Bảo đảm chất lượng và hiệu quả của các góp ý, đề xuất được trao giải và khen thưởng. Không nhất thiết phải xét trao giải đầy đủ số lượng, cơ cấu giải thưởng quy định tại Điều 12 của Thể lệ này.
 4. Việc xét chọn và đề xuất trao giải sẽ do Ban Giám khảo đề xuất và Ban Tổ chức quyết định.
 5. Việc xét chọn được công khai trên website của Ban Tổ chức, Trang thông tin điện tử của Ban Kinh tế Trung ương (kinhtetrunguong.vn) và/hoặc các cơ quan phối hợp thực hiện và phối hợp truyền thông.

Tiêu chí xét trao giải

 1. Doanh nghiệp, doanh nhân chấp hành đúng quy định tại Thể lệ  và các quy định của pháp luật.
 2. Các tiêu chí xét trao giải:
  • Tính đổi mới sáng tạo: Tối đa 15 điểm
  • Tính hiệu quả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, hội nhập quốc tế và hợp tác quốc tế, bảo vệ môi trường sinh thái, quốc phòng, an ninh: Tối đa 50 điểm
  • Tính khả thi: Tối đa 20 điểm
  • Phạm vi ảnh hưởng: Tối đa 10 điểm
  • Tư duy nhận thức vấn đề: Tối đa 5 điểm

Hồ sơ tham dự

 • Các góp ý, đề xuất được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, theo mẫu tại phụ lục đính kèm Thể lệ này. 
 • Nội dung góp ý, đề xuất phải rõ ràng, được viết tay hoặc đánh máy trên một mặt giấy khổ tập học sinh hoặc A4 (nếu gửi bằng văn bản giấy);
 • Góp ý, đề xuất viết dưới dạng văn xuôi, kèm theo 01 bản tóm tắt theo mẫu kèm theo không quá 500 từ;
 • Ban Tổ chức không hoàn trả các góp ý, đề xuất tham dự Cuộc vận động và được quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải để phục vụ cho việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam và các mục đích hợp pháp khác;
 • Bản quyền các góp ý, đề xuất thuộc về Ban Tổ chức;

* Hình thức gửi tác phẩm: Qua bưu điện hoặc thư điện tử

 • Góp ý, đề xuất có thể gửi qua đường bưu điện hoặc email đến địa chỉ:
  • Địa chỉ nhận thư: Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương, Nhà A4, đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
  • Email: cuocvandong@kinhtetrunguong.vn

* Phong bì thư ghi rõ: Góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển kinh tế đất nước với Đảng và Nhà nước.

Trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nhân tham gia Cuộc vận động

 1. Cam kết các góp ý, đề xuất là của chính doanh nhân, doanh nghiệp tham gia Cuộc vận động, không sao chép, không có tranh chấp bản quyền tác giả. Trong trường hợp phát hiện có tranh chấp bản quyền tác giả, sao chép nội dung sau khi góp ý, đề xuất dự thi đoạt giải, Ban Tổ chức thu hồi lại giải thưởng và người dự thi đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự việc này.
 2. Nếu người dự thi thấy giải pháp cần được bảo hộ (bản quyền, bằng sáng chế, …), phải chủ động tiến hành đăng ký tại Cục Sở hữu Trí tuệ theo quy định của pháp luật trước ngày công bố trao thưởng của Ban Tổ chức Cuộc vận động.
 3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về nội dung, các thông tin được cung cấp và sử dụng trong tác phẩm dự thi.

 Cơ cấu Giải thưởng và hình thức khen thưởng

 • 1 giải Đặc biệt: 300.000.000đ (Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng) kèm theo Biểu trưng của Cuộc vận động và Chứng nhận của Ban Tổ chức;
 • 3 giải Nhất: 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) kèm theo Biểu trưng của Cuộc vận động và Chứng nhận của Ban Tổ chức;
 • 5 giải Nhì, mỗi giải: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) kèm theo Biểu trưng của Cuộc vận động và Chứng nhận giải Nhì của Ban Tổ chức;
 • 10 giải Ba, mỗi giải: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) kèm theo Biểu trưng của Cuộc vận động và Chứng nhận của Ban Tổ chức;
 • 20 giải Khuyến khích, mỗi giải: 5.000.000đ (Năm triệu đồng) kèm theo Biểu trưng của Cuộc vận động và Chứng nhận của Ban Tổ chức.