1. Đồng chủ trì chỉ đạo và tổ chức Cuộc vận động:

  • Ban Kinh tế Trung ương (là cơ quan Thường trực tổ chức Cuộc vận động);
  • Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  • Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương;
  • Ủy ban Kinh tế Quốc hội;
  • Văn phòng Chính phủ;
  • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI;
  • Đài Truyền hình Việt Nam – VTV.

2. Cơ quan phối hợp tổ chức Cuộc vận động:

  • Báo Doanh nhân Sài Gòn;
  • Thời báo Kinh tế Việt Nam;
  • Thời báo Kinh tế Sài Gòn.