Hoàn thiện thể chế kinh tế

Hoàn thiện thể chế và các điều kiện nền tảng để phát triển kinh tế số tại Việt Nam

  • Thời gian: 8:00 – 12:00
  • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia
  • Đồng chủ trì: Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, HH Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA)

Hội thảo đi sâu vào thảo luận các nhóm vấn đề sau: Xây dựng và phát triển dữ liệu mở tại Việt Nam, đặc biệt chú trọng việc hoàn thiện khung khổ pháp lý cho Chính phủ số và Dữ liệu mở; Giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong đó nhấn mạnh việc thí điểm các mô hình thanh toán mới, doanh nghiệp công nghệ tài chính (Fintech) và hoá đơn điện tử; Hợp tác công-tư trong phát triển hạ tầng số cốt lõi và Thực hiện xác thực – định danh điện tử tại Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *