Cuộc vận động
“Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến
Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

CƠ CẤU LẠI, ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRỞ THÀNH MỘT ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG CỦA NỀN KINH TẾ

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ

TIN TỨC CHUNG

Phóng sự cuộc vận động Doanh nhân đóng góp ý kiến phát triển kinh tế

Clip phóng sự về lễ phát động 12/10/2019

Phóng sự cuộc vận động Doanh nhân đóng góp ý kiến phát triển kinh tế

Clip phóng sự về lễ phát động

BAN CHỈ ĐẠO

Đồng chí Nguyễn Văn Bình
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo

Đồng chí Trần Thanh Mẫn
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo

ĐỒNG CHÍ VŨ ĐỨC ĐAM
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

ĐỒNG CHÍ PHÙNG QUỐC HIỂN
ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI, PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Đồng chí Mai Tiến Dũng
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thành viên

Đồng chí Vũ Hồng Thanh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, thành viên

Đồng chí Trần Bình Minh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, thành viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, thành viên

Đồng chí Vũ Tiến Lộc
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI, thành viên

BAN TỔ CHỨC CUỘC VẬN ĐỘNG

Đ/C Nguyễn Hữu Nghĩa

PHÓ TRƯỞNG BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG;

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Đ/C TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH
PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC

Đ/C LÊ VĂN CHÂU
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG, PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Đ/C NGUYỄN NGỌC BẢO
PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN KINH TẾ CỦA QUỐC HỘI, PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Đ/C NGUYỄN HỒNG LONG
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ, THÀNH VIÊN

Đ/C HOÀNG QUANG PHÒNG
PHÓ CHỦ TỊCH PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, THÀNH VIÊN

Đ/C LÊ THANH TÙNG
TRỢ LÝ ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TRƯỞNG BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG, THÀNH VIÊN

Đ/C ĐẶNG ĐỨC LONG
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THÔNG TIN, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH TẾ, BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG, THÀNH VIÊN

Đ/C HOÀNG ĐÌNH VINH
CHÁNH VĂN PHÒNG BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG, THÀNH VIÊN

Đ/C NGUYỄN THU HÀ
PHÓ TRƯỞNG BAN THỜI SỰ, ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM, THÀNH VIÊN

Đ/C NGUYỄN TÚ ANH
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ KINH TẾ TỔNG HỢP, BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG, THÀNH VIÊN

Đ/C NGUYỄN TIẾN DŨNG
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP BÁO DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP, THÀNH VIÊN

Đ/C TRẦN HOÀNG
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP PHỤ TRÁCH BÁO DOANH NHÂN SÀI GÒN, THÀNH VIÊN

Đ/C NGUYỄN THẾ HÀO
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM, THÀNH VIÊN

Đ/C PHAN CHIẾN THẮNG
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP THỜI BÁO KINH TẾ SÀI GÒN, THÀNH VIÊN